Dierenartspraktijk JC Baas Waddinxveen

Privacyverklaring Dierenartspraktijk J.C. Baas

Dierenartspraktijk J.C. Baas verwerkt persoonsgegevens om haar taken goed te kunnen uitvoeren.
Bij inschrijving als klant verleent u toestemming tot het verwerken van persoonsgegevens, welke noodzakelijk zijn voor een goede veterinaire behandeling van uw (huis)dieren en voor de financiële afhandeling daarvan. Zonder deze inschrijving is behandeling van de dieren niet mogelijk.
Bij aanvang van de behandeling of levering van diensten, medicamenten of veterinaire voeding is er sprake van een rechtsgeldige (behandelings)overeenkomst. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde van toepassing.

Dierenartspraktijk J.C. Baas is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring weergegeven.

Contactgegevens

Dierenartspraktijk J.C. Baas
Rijnlandstraat 3
2741 HZ Waddinxveen
Tel. 0182-632051
E-mail: info@dapbaas.nl

Verwerking van gegevens

Dierenartspraktijk J.C. Baas verwerkt persoonsgegevens van eigenaren/verzorgers van (huis)dieren die bij de praktijk in behandeling zijn (geweest) en van personeelsleden.
Het gaat om de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)

 • Geslacht, voornaam/-letters en achternaam

 • Adres, postcode en woonplaats

 • Emailadres en telefoonnummers

 • Geboortedatum en BSN-nummer (van personeelsleden)

 • IBAN-nummer en betalingsgegevens
  In geval van schuldhulpverlening/ bewindvoering ook daarvan de gegevens

 • Gegevens over de huisdier(en): soort, ras, geboortedatum, geslacht, gewicht, kleur, vacht, chipnummer, paspoortnummer, verzekeringsgegevens, gezondheidsgegevens, medicijngebruik en datum van overlijden.

Doel gegevensverwerking

Dierenartspraktijk J.C. Baas verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om contact te onderhouden over de behandeling van de (huis)dieren

 • om facturen voor geleverde diensten te kunnen versturen en verwerken

 • om relevante informatie over de praktijk te kunnen versturen

 • ten behoeve van de salarisadministratie

Delen van gegevens

Dierenartspraktijk J.C. Baas verwerkt bovenstaande gegevens in het praktijkmanagementssysteem IDEXX Animana, dat lokaal in een intern netwerk draait. Toegang hiertoe is beveiligd met een per gebruiker unieke gebruikersnaam en wachtwoord.
De medewerkers van Dierenartspraktijk J.C. Baas hebben de verplichting vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Dierenartspraktijk J.C. Baas maakt ten behoeve van de financiële administratie en het debiteurenbeheer gebruik van de diensten van en deelt in dat kader gegevens met:

 • Mazars voor de financiële administratie

 • IMNederland voor incasso van langdurig openstaande facturen

Met (schriftelijke) toestemming van deelnemende cliënten deelt Dierenartspraktijk J.C. Baas gegevens met:

 • HuisdierenZorgPlan en Premier Vet Alliance voor ondersteuning en incasso van afgesloten zorgplannen

 • Royal Canin voor kortingsacties op dierenvoeders

 • Nederlandse Databank Gezelschapsdieren voor registratie van identificatiechips van de huisdieren

En in overleg met cliënten kan Dierenartspraktijk J.C. Baas gegevens delen met:

 • Laboratoria en specialistische klinieken voor nadere onderzoeken en apotheken voor de levering van medicatie in verband met de behandeling van de (huis)dieren

 • (Huis)dierencrematoria

 • Schuldhulpverleners en bewindvoerders

 • Andere dierenartspraktijk, bijvoorbeeld in geval van verhuizing

Met bedrijven, die in opdracht van Dierenartspraktijk J.C. Baas gegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om zo te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.

Gegevens worden niet aan derden verkocht en alleen aan derden verstrekt indien dat nodig is voor de uitvoering van de (behandelings)overeenkomst of in geval van een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn gegevensverwerking

Dierenartspraktijk J.C. Baas bewaart eerdergenoemde gegevens zolang de behandelingsovereenkomst (inclusief financiële afhandeling en verwerking) voort duurt of zolang de wetgever verplicht. Voor fiscale gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar en voor medische gegevens 5 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming en cookies

Dierenartspraktijk J.C. Baas maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en cookies.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in of correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of een klacht indienen.

Wanneer u van één van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u daartoe een verzoek doen via info@dapbaas.nl. Om te voorkomen, dat uw gegevens in verkeerde handen vallen, dient u hier een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen.
Dierenartspraktijk J.C. Baas zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop gegevens worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid nov. 2018 | Dierenartspraktijk C.J. Baas Waddinxveen